Om Sør-Øst 110 IKS

Sør-Øst 110 IKS skal ivareta innbyggernes behov for profesjonell hjelp ved brann, ulykker, akutt forurensing og andre kriser gjennom et regionalt samarbeid med brannvesen og andre nødetater.

Sør-Øst 110 IKS har rundt 20 årsverk. Vi har også en kompetent vikarpool med mannskaper fra brannvesenet. Disse har gjennomgått intern opplæring og jobber med de faste mannskapene i 110-sentralen ved ferieavvikling, kurs og lignende. Vikarpoolens størrelse vurderes i forhold til behov.

De formelle kompetansekravene til våre alarmsentraloperatører er definert i «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen». Fast ansatte operatører i Sør-Øst 110 IKS tilfredsstiller alle beskrevne kompetansekrav, og det ønskes samme kompetanse for vikarer. Dette løses ved at de oppfordres til og har anledning til å søke på kompetansehevingskurs på lik linje som de fast ansatte operatørene.

Sør-Øst 110 IKS dekker Sør-Øst politidistrikt. Det innbefatter alle kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold, samt Jevnaker kommune i Oppland.